Zásady ochrany osobných údajov


Základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Lucia Glejteková so sídlom Hagarova 11, 831 51 Bratislava, Slovensko kontaktný e-mail: lglejtekova@gmail.com.

(ďalej tiež "Lucia Glejteková" alebo "ja"),

1. Lucia Glejteková správcom osobných údajov

Ja vystupujem v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom Požívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia moje webové stránky lucid-experience.sk.

Prečo spracovávam osobné údaje? Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností spracovávam predovšetkým osobné údaje získané od Používateľov pri vyplnení kontaktných a registračných formulárov na prihlasovanie na moje kurzy.

Spracovávam ďalej údaje, ktoré získavam fyzických osôb tým, že vyplnia moje prihlasovacie alebo objednávacie formuláre:

  • emailové adresy
  • ;mená fyzických osôb
  • telefónne čísla.

Ako dlho spracovávame osobné údaje? Osobné údaje Používateľov sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a potom po dobu nevyhnutnú pre zaistenie bezpečnosti služby a pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zvláštnych právnych predpisov.

3. Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Nepredávam osobné údaje žiadnym iným správcom.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom.

4. Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte právo na: a) právo na prístup k osobným údajom; b) právo na opravu osobných údajov; c) právo na výmaz osobných údajov; d) právo na obmedzenie spracovania; e) právo vzniesť námietky proti spracovaniu; f) právo na prenositelnosť údajov; g) právo podať sťažnosť dozornému úradu; h) právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania; i) právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov; j) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať a uplatniť aj ostatné práva subjektu, a to zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu lglejtekova@gmail.com.